• Brechtse Bridgeclub

 

 

Privacyverklaring van de Brechtse Bridgeclub 103017

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We willen de privacy van onze leden waarborgen.
De Brechtse Bridgeclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679)

Verwerkingsverantwoordelijke

Als Brechtse Bridgeclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze privacyverklaring of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via: Brechtse Bridgeclub, Leopoldslei 175 te 2930 Brasschaat. mgd_reynders@telenet.be ; 0478/236694

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:
– ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
-om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze club (uitvoering overeenkomst)
-verzorgen van opleidingen (uitvoering overeenkomst)
-versturen van informatie over onze activiteiten of evenementen ( gerechtvaardigd belang)
-occasionele e-mails met een aanbod van activiteiten of evenementen ( gerechtvaardigd belang)
-promotie van onze activiteiten via de website met gebruik van beeldmateriaal (gerechtvaardigd belang)
-het bekomen van subsidiëring vanwege de overheid (wettelijke verplichting)
-verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame door onze sponsors (mits toestemming)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:
-persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente)
-privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
-persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht
-uw relatie met de club en/de VBL: lid, VBL-lid,bestuurslid…
-eventuele bridge-specificaties: docent, CTL, arbiter…
-sportieve gegevens: uitslagen, categorie, masterpoints…
-beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames,… en geluidsopnamen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door uzelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van:
– beeldmateriaal: (voor promotie of public relations)
-contactgegevens ( voor direct marketing en gepersonaliseerde reclame van sponsors)
Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van gerichte foto’s van u en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben. Met externe dienstverleners maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:
– de Vlaamse Bridge Liga vzw (VBL) als koepelorganisatie van de Vlaamse bridgeclubs
– overheidsdiensten ( o.a. subsidiërende overheden) indien daarom gevraagd.

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld.. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is

Op geen enkel ogenblik verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Ook geven wij uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hiervoor (schriftelijk) toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

De Brechtse Bridgeclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van die termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). De bewaartermijn kan echter per doel verschillen.

De Brechtse Bridgeclub verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 1 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn .
U heeft recht op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. We behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Ook kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing -doeleinden.(via uitvoeringsmogelijkheden in e-mails).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie van uw vraag.
U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website: www.brechtse-bridge-club.be
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering: geen enkele categorie van personen wordt onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
https://www.privacycommission.be
commission@privacy.be

Wijziging aan onze privacyverklaring

De Brechtse Bridgeclub kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Elke wijziging zal worden aangekondigd op de website van de club. De laatste wijziging gebeurde op 19 september 2018


 
 
 
 
 
Brechtse footer afbeelding
Brechtse Bridgeclub
Een kleine, gezellige bridgeclub
club nummer 103017
IBAN BE93 7512 0670 9767