• Brechtse Bridgeclub

 

Statuten Brechtse BC
“BRECHTSE BRIDGECLUB”
Feitelijke Vereniging
STATUTEN
 
TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR.
Artikel 1. De vereniging draagt de naam “Brechtse Bridgeclub”
 Artikel 2. De vereniging is gevestigd op het adres van de secretaris of op een andere plaats bij beslissing van de Raad van Bestuur.
Artikel 3. De vereniging stelt zich tot doel: de beoefening van het bridgespel. De vereniging mag ten allen tijde alle verrichtingen doen die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks in verband staan met dit doel of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: LEDEN
Artikel 5. De vereniging bestaat uit tenminste vier leden, natuurlijke personen. De leden van de vereniging zijn – al dan niet via een andere club – lid van de Vlaamse Bridge Liga (VBL) en onderschrijven daarmee de statuten en reglementen die door haar werden uitgevaardigd.
Artikel 6. Iedere natuurlijke persoon, die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard, kan tot de vereniging toetreden. Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen aan de raad van bestuur te worden gericht. De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap op haar eerstvolgende vergadering. Indien zij de toetreding weigert, moet zij haar motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen haar beslissing is geen beroep mogelijk. Diegene die niet werd aangenomen, kan zich op zijn vroegst één jaar na de beslissing tot weigering opnieuw kandidaat stellen.
Artikel 7. De algemene vergadering bepaalt jaarlijks, op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.
Artikel 8. De leden van de vereniging zijn verplicht: a. de statuten van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven; b. de belangen van de vereniging of van één van haar organen niet te schaden.
Artikel 9. Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits de raad van bestuur hiervan in kennis te stellen. Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon: a. die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt; b. die, ondanks schriftelijk aanmaning, in gebreken blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen. De schorsing zal schriftelijk (brief of e-mail) worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad. Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
TITEL III: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 10. De algemene vergadering kiest om de drie jaar een voorzitter. De voorzitter stelt zijn raad van bestuur samen voor de duur van zijn ambtstermijn. Deze moet uit tenminste drie leden bestaan. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. Indien gewenst kan de voorzitter wijzigingen aanbrengen.
Artikel 11.
a. De voorzitter of de secretaris roept de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste der aanwezige bestuurders.
b. De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
c. Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Slechts één volmacht per volmachtdrager is toegelaten. d. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt.
Artikel 12. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Artikel 14. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor a. het wijzigen van de statuten; b. de kwijting aan de bestuurders; c. de goedkeuring van het jaarverslag en de rekeningen; d. de vrijwillige ontbinding van de vereniging; e. de uitsluiting van een lid; f. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen
 Artikel 15.
a. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de leden er om vraagt. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van het jaarverslag en de rekeningen van het afgelopen jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, ten laatste binnen 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar
 b. Alle leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief of e-mail uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.
c. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle aanwezige leden akkoord gaan dat over een dergelijk punt kan gestemd worden.
Artikel 16
a. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
b. In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, kan slechts geldig beraadslaagd worden met een twee derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Artikel 17. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt.
TITEL V: INZAGERECHT LEDEN Artikel 18. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
TITEL VI: JAARVERSLAG – REKENINGEN
Artikel 19.
a. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni.
b. De raad van bestuur bereidt het jaarverslag en de rekeningen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring hiervan spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 20. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden. Artikel 21. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.
Brechtse footer afbeelding
Brechtse Bridgeclub
Een kleine, gezellige bridgeclub
club nummer 103017
IBAN BE93 7512 0670 9767