Spelregels Bridgen online

Reglement BBO Tornooien RBBF
Dit reglement is van toepassing op alle Bridge Base Online (BBO) tornooien georganiseerd door de Koninklijke Belgische Bridge Federatie, de Liga’s en de clubs.
Goed gedrag
Van alle spelers wordt verwacht dat ze hoffelijk zijn zowel tegen elkaar als tegen de wedstrijdleider. Grof taalgebruik moet vermeden worden en kan leiden tot diskwalificatie en/of uitsluiting (artikel 91 van de spelregels). Bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen kan een organisator (naargelang het geval de KBBF, de liga of de club) de gepaste maatregelen nemen en/of een procedure opstarten in overeenstemming met de bepalingen van het reglement ethiek en discipline.
Iedereen wil graag weten tegen wie hij speelt.
Daarom dienen alle spelers hun voornaam en familienaam te vermelden in hun profiel.


Systeemkaarten
Behalve indien de tornooiorganisator anders beslist, is het volgende van toepassing:

 1. Systeemkaarten zijn niet verplicht.
 2. Aan het begin van iedere ronde dient ieder paar kort hun openingen op 1-niveau uit te leggen en hun afspraken i.v.m. uitkomen en signaleren te vermelden (pre-alert).
  Bijvoorbeeld: “Goedendag, wij spelen majeurs 5, langste mineur. Uitkomsten 3/5 tegen kleurcontracten, 4de beste tegen ZT. Signaleren hoog/laag.”
  Alerteren en uitleg geven
  Alle biedingen, ook boven 3ZT, die niet natuurlijk zijn, moeten gealerteerd worden met uitzondering van info-dubbels (inclusief negatieve dubbels) in de eerste biedronde. Hetzelfde geldt voor natuurlijke biedingen met een onverwachte betekenis.
  De speler die een alerteerbare bieding doet, moet alerteren wanneer hij die doet en dient spontaan op dat ogenblik de uitleg te geven. De speler dient de uitleg te typen voordat hij de bieding doet zodat de tegenstanders de uitleg op tijd krijgen.
  Spelers worden aangemoedigd om vrijwillig hun biedingen uit te leggen, zelfs als ze niet alerteerbaar zijn.
  Op gelijk welk moment mag een speler (behalve dummy tijdens de speelperiode) uitleg vragen over de afspraken van de tegenstanders.

 1. 1)Vragen en antwoorden moeten getypt worden waarbij gebruik gemaakt wordt van de hiervoor voorziene functionaliteit of privé chat indien nodig. Chatten met de tafel voor dat doel is verboden omdat het ongeoorloofde informatie geeft aan de partner.
 2. Vragen mogen enkel gesteld worden aan de speler die de bieding heeft gedaan waarover uitleg wordt gevraagd.
 3. Vragen stellen aan de partner, bijvoorbeeld om er achter te komen of de tegen- standers een misverstand hebben, is verboden. Uitzondering: als een speler weet dat ze een afspraak hebben maar deze is vergeten, dan mag de wedstrijdleider toelaten dat de vraag wordt gesteld aan diens partner.
  Als een speler zich realiseert dat hij volgens het systeem een verkeerde bieding heeft gedaan, dan moet hij de uitleg geven in overeenstemming met de afspraken zelfs als dit geen juiste beschrijving geeft van zijn hand (zie artikel 40.C van de spelregels).
  Raadplegen eigen systeemkaart of notities
  Behalve indien de tornooiorganisator anders beslist, mag een speler zijn eigen systeem- kaart of notities raadplegen tijdens de bied- en speelperiode (dit mag sowieso altijd bij verdedigingen tegen bruine conventies en Gele systemen (HUM)).
  STOP
  Na een sprongbod dienen spelers gedurende 10 seconden te pauzeren, net zoals ze dit zouden doen in een niet-online tornooi.
  Herstellen (undo)
  De tornooiorganisator beslist of herstellen al dan niet is toegestaan. Indien het is toegestaan, dan zijn de regels hieronder van toepassing (indien niet toegestaan zijn de artikels 21.B.1(a) en 25.A van de spelregels niet van toepassing)

Algemeen principe:

 1. Een speler mag vragen om te herstellen indien hij bij vergissing op de verkeerde bieding of kaart heeft geklikt (‘misklik’).
 2. Een speler mag niet vragen om te herstellen indien hij verkeerd heeft geboden omdat hij bijvoorbeeld tijdelijk zijn systeem was vergeten of op een of andere manier heeft geblunderd.
 3. Tijdens het spelen mag een speler enkel vragen om te herstellen indien hij heeft gespeeld op basis van verkeerde informatie (artikel 47.E van de spelregels) De tegenstanders mogen altijd het verzoek aanvaarden. Als ze dit niet willen doen, dan dient men de wedstrijdleider te roepen. Als hij van oordeel is dat de speler verkeerd heeft geklikt, dan beslist hij dat het verzoek moet aanvaard worden. De spelers moeten handelen in overeenstemming met de beslissing van de wedstrijdleider.
  Tot wanneer het probleem is opgelost, is het verboden om opzettelijk een vraag om te herstellen te negeren en verder te spelen.
  Alle informatie die voortkwam uit een onregelmatigheid is verboden voor de overtredende partij (indien mogelijk dient de wedstrijdleider aan de tafel te blijven als de informatie het spel lijkt te beïnvloeden). Indien een vraag om te herstellen niet wordt toegestaan, dan is
  de vraag zelf eveneens ongeoorloofde informatie voor de partner. De artikelen van de spelregels met betrekking tot een strafkaart zijn niet van toepassing bij online bridge.
  Als een speler twijfelt of een vraag om te herstellen een gevolg was van een ‘misclick’, dan moet men onmiddellijk de wedstrijdleider roepen.
  Als na een rondpas blijkt dat een van de passen een ‘misclick’ was, dan kan de fout niet worden ongedaan gemaakt. In dat geval moet de wedstijdleider een arbitrale score toekennen (meestal een kunstmatige).
  Versie 2.02 03 maart 2021
  Opeisen en afstaan van slagen
  De wedstrijdleider past de artikelen 68-71 van de spelregels toe voor het opeisen en het afstaan van slagen.
  Een speler die het spelen laat verder gaan door het opeisen of afstaan van slagen van een tegenstander te verwerpen (en niet hierom verzocht werd door een tegenstander), i.p.v. de wedstrijdleider te roepen, wordt verondersteld gevraagd te hebben dat er wordt verder gespeeld. Als geen andere speler hiertegen bezwaar heeft, dan moet de behaalde score
  blijven staan (zie artikel 68.D.2.(b) van de spelregels).
  Recht om in beroep te gaan
  Mits goedkeuring van de KBBF of de Liga, mag de tornooiorganisator beslissen dat de beslissingen van de wedstijdleider definitief zijn en dat hoger beroep niet mogelijk is.
  Arbitrale score
  BBO ondersteunt niet het toekennen van gewogen of niet-complementaire scores. Als BBO wordt gebruikt voor de officiële score, dan geeft de wedstrijdleider een score in de vorm van een percentage, IMPs of totaal aantal punten die zo billijk als mogelijk is voor beide partijen. Dit is ook van toepassing indien de wedstrijdleider een arbitrale score toekent omdat een gift niet kon worden voltooid.
  Internet
  Elke speler is zelf verantwoordelijk voor problemen als gevolg van een onstabiele of ontoereikende internetverbinding.
  Oneerlijk (vals) spelen
  Oneerlijk (vals) spelen is een zeer ernstige overtreding die onderhevig is aan de bepalingen van het reglement ethiek en discipline (E&D), ook wanneer dit zich voordoet tijdens het online beoefenen van het bridgespel in het kader van een organisatie behorende tot de KBBF, de VBL of de LBF (artikel 2 reglement E&D). Volgende zaken zijn voorbeelden van acties die als oneerlijk (vals) spelen kunnen worden beoordeeld:

 1. Communicatie met partner gedurende het spel op gelijk welk andere manier dan via de chat met de tafel;
 2. Communicatie met een toeschouwer gedurende het spel;
 3. Spelen met een account die niet aan jou toebehoort;
 4. Spelen met verschillende accounts in eenzelfde tornooi;
 5. Het op voorhand kennen van een hand door bijvoorbeeld toeschouwer te zijn via een andere account
  Iedere beschuldiging van oneerlijk (vals) spelen moet in een eerste tijd worden overgemaakt aan de wedstrijdleider conform artikel 11 van het reglement E&D. Nadien dient de beschuldiging te worden overgemaakt aan de bevoegde instanties conform artikel 12 van het reglement E&D.
  Het spreekt voor zich dat desgevallend de commissie voor ethiek en discipline zeer streng zal optreden.
  Versie 2.0 3
  03 maart 2021